Ochrona słuchu w miejscu pracy- informacje dla pracownika

Ochrona słuchu w miejscu pracy- informacje dla pracownika

Hałas ma wpływ nie tylko na zdrowie i kondycję człowieka, ale również na jego komfort psychiczny i wydajność w pracy. Nadmierny hałas w miejscu pracy objawia się zmęczeniem, irytacją, gorszą wydajnością, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami równowagi, zaburzeniami orientacji, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem głowy i przede wszystkim czasowym lub trwałym ubytkiem słuchu

Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom ochronniki słuchu?

Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu w środowisku pracy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833. z późn. zm.).
Wartości te wynoszą:

– dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy –wartość NDI wynosi 85 dB;
– maksymalny poziom dźwięku  nie może przekroczyć 115 dB
– szczytowy poziom dźwięku nie może przekroczyć wartości 135 dB

Jeśli więc na Twoim stanowisku pracy występuje ciągły hałas o wartości powyżej 85 dB pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia Ci środków ochrony słuchu (ochronników słuchu) pod postacią zatyczek lub nauszników o odpowiednim stopniu tłumienia. Ochronniki nie mogą tłumić ani za słabo, ani za mocno. Jeśli ochrona słuchu będzie za słaba- nie spełni swojej funkcji, a jeżeli za mocna (nadtłumienie), to powoduje uczucie izolacji, które też nie jest korzystne dla zdrowia.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika pracującego w hałasie o natężeniu:

80 dB (hałasu ciągłego) i/lub 135 dB (szczytowy poziom dźwięku) – jest to poziom hałasu od którego powinno się stosować ochronę słuchu. Pracodawca może zapewnić swojemu pracownikowi ochronniki słuchu na jego życzenie.

85 dB (hałasu ciągłego) i/lub 137 dB (szczytowy poziom dźwięku) – przy hałasie o takim natężeniu stosowanie ochronników słuchu jest już nakazane przez prawo. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swojemu pracownikowi środków ochrony słuchu, jeśli pracuje on na stanowisku, gdzie taki hałas występuje.

87 dB hałasu ciągłego i/lub 140 dB (szczytowy poziom dźwięku) – praca w takim hałasie jest prawnie zabroniona, nawet jeśli stosuje się ochronniki słuchu (bez względu na to czy są to zatyczki, stopery czy nauszniki)

Kto nie może pracować w hałasie?

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135–138, 143 i 144 w nadmiernym hałasie, powyżej 8 godzin nie mogą pracować:

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których dochodzi do przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

– pracownice w ciąży

– pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4

Co ważne: pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

W jaki sposób pracodawca może zmniejszyć natężenie hałasu w miejscu pracy?

Pracodawca zgodnie z dyrektywą 2003/10/WE oraz krajowymi przepisami BHP pracodawca jest zobowiązany do wyeliminowania każdego rodzaju zagrożenia w miejscu pracy, w tym również zagrożenia, jakim jest hałas. Może to zrobić poprzez:

– zmianę procesów technologicznych na takie, które powodują jak najmniejszy hałas,.
– wymianę maszyn i innych urządzeń technicznych na takie, które produkują jak najmniejszy hałas, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości

Jak mogę sprawdzić natężenie hałasu w moim miejscu pracy?

Pracodawca zobowiązany jest do wykonywania regularnych pomiarów natężenia hałasu w zakładzie Jeśli jednak zastanawiasz się jak głośne jest Twoje miejsce pracy, martwisz się, że poziom hałasu przekracza tam dopuszczalną normę? Chciałbyś wiedzieć ile to decybeli? Zapraszamy do pobrania na swój smartfon aplikacji Miernik Dźwięku ze sklepu Google Play. Dzięki niej z łatwością zmierzysz natężenie hałasu wokół Ciebie i sprawdzisz, czy mieści się ono w dopuszczalnej normie.

Pobierz miernik>>