REGULAMIN SKLEPU

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) znajduje zastosowanie do umów zawieranych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej  przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem środka komunikowania się na odległość – sieci Internetowej.

1.2. W  Regulaminie przyjęto, że:

Klient – oznacza  każdą osobę fizyczną lub prawną bądź jednostkę organizacyjną której ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym również osobą fizyczną nabywającą rzecz  w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – HASPRO Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19/302, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000506537, posiadająca nr NIP: 8133690812 oraz REGON 181100422 prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży rzeczy ruchomych na odległość poprzez wystawienie rzeczy z ofertą sprzedaży w sieci internetowej lub poprzez osobę będącą przedstawicielem Sprzedawcy do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawieraną Umową.

Umowę – umowę cywilno-prawną zawieraną za pośrednictwem środka masowego komunikowania się na odległość w postaci sieci internetowej.

Sieć internetowa – środek bezpośredniego komunikowania się na odległość opierający się na technicznym połączeniu służącym do przesyłania wszelkich informacji w postaci impulsów elektrycznych na odległość.

Rejestracja – czynności faktyczne podmiotu mające na celu oznaczenie  podmiotu oraz przygotowanie do złożenia przez niego wyraźnego i jednoznacznego  oświadczenia woli, dokonywane przez Klienta na formularzu sporządzonym przez Sprzedawcę.

Domena  internetowa – przypisane Sprzedawcy oznaczenie w sieci internetowej w postaci połączenia nazwy www.hasproearplugs.com ze Sprzedawcą.

Przedmiot sprzedaży – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome które Klient oznaczył  przenosząc je do odpowiedniej rubryki formularza jako przyjęcie propozycji zawarcia umowy.

Konto – przyznawane automatycznie przez Sprzedawcę na żądanie Klienta uprawnienie do nieodpłatnego i wyłącznego korzystania z fragmentów i funkcji domeny internetowej które jest przyznawane po dokonaniu rejestracji  w  domenie.

2. Rejestracja

2.1. Klient mający zamiar zawarcia Umowy ze Sprzedawcą dokonuje wprowadzenia swoich danych do formularza, oraz zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, który Sprzedawca udostępnia w sposób umożliwiający jego zapisanie i odtwarzanie.

2.2. Formularz do rejestracji danych Klienta jest udostępniany przez Sprzedawcę na wykorzystywanej przez niego stronie internetowej działającej pod domeną: www.hasproearplugs.com

2.3. Podczas rejestracji Klient podaje swoje dane osobowe wskazane w formularzu, obejmujące imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej (e–mail), nr telefonu służącego do kontaktu z nim, oraz ewentualnie adresu do korespondencji w odpowiednich rubrykach formularza. Wraz z pozostawieniem danych Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu związanym z zawarciem i wykonaniem Umowy ze Sprzedawcą.

2.4. Podanie danych, o których mowa w ust. 2.3. ma charakter dobrowolny. W przypadku nie podania określonych danych, może uniemożliwić rejestrację Konta co może skutkować odmową zawarcia Umowy przez Sprzedawcą.

2.5. W wyniku przeprowadzonej prawidłowej rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Konta umożliwiający mu zawieranie Umów ze Sprzedawcą. Za rejestrację Konta oraz korzystanie z niego Sprzedawca nie pobiera wynagrodzenia od Klienta.

2.6. Klient przysługuje w każdym czasie prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, a także prawo do ich zmiany lub poprawiania oraz prawo do trwałego usunięcia danych. W razie usunięcia danych dane te nie są dalej przetwarzane przez Sprzedawcę, za wyjątkiem tych danych które służą do udokumentowania sprzedaży oraz danych dla celów podatkowych.

2.7. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta. Jako administrator danych Sprzedawca podjął odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych. Zbiór danych osobowych, w którym przetwarzane są dane osobowe Klienta został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i został zarejestrowany pod nr 145067

2.8. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jedynie w celu związanym z zawarciem i wykonaniem Umowy, a także w zakresie niezbędnym do korzystania z Konta przez Klienta.

3. Zawarcie umowy

3.1. Zawarcie umowy następuje na wniosek Klienta, który po dokonaniu rejestracji Konta dokona wyboru i akceptacji rzeczy ruchomej, będącej  przyjęciem oferty zawarcia Umowy, oznaczonego przedmiotu sprzedaży przejawiającej się umieszczeniem  wizerunku tej rzeczy w oznaczonym symbolem kosza miejscu własnego Konta utworzonego w wyniku rejestracji. Klient informuje o przyjęciu oferty Sprzedawcy na rzecz przez niego wytwarzaną sporządzoną według uprzednio przekazanych przez Klienta wskazań i indywidualnie określonych potrzeb.

3.2. Chwilą, w której dochodzi do zawarcia Umowy jest  jednostka czasu w której Klient na urządzeniu służącym do komunikowania się na odległość dokonał czynności polegającej na wciśnięcia właściwego klawisza zatwierdzającego zawarcie Umowy, po uprzednim zaznaczeniu w formularzu oznaczenia zamawiam.

3.3. Stroną umowy jest osoba której dane osobowe zostały podane w formularzu rejestracyjnym jako dane Klienta.

3.4. Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – po zawarciu Umowy w wyniku przyjęcia oferty przez Klienta, na podany przez Klienta adres e-mail ma obowiązek przesłania potwierdzenia warunków na jakich doszło do zawarcia Umowy. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Sprzedawcę poczytuje się za odstąpienie od zawartej Umowy przez Sprzedawcę.

3.5. Klient ma prawo i obowiązek dokonania sprawdzenia warunków na jakich doszło do zawarcia Umowy poprzez ich akceptację polegającą na zapoznaniu się z nimi przy użyciu narzędzi do komunikowania się na odległość.

4. Wykonanie umowy

4.1. Wydanie rzeczy Klientowi, która w momencie złożenia Zamówienia jest dostępna w magazynie Sprzedawcy, nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania przez Klienta potwierdzenia warunków na jakich doszło do zawarcia Umowy oraz dokonania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego mu świadczenia pieniężnego z tytułu zawartej Umowy (Cena). W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, czas ten może nieznacznie się wydłużyć, w zależności od stopnia skomplikowania oraz ilości zamówienia.

4.2. Klient ma prawo do wyboru sposobu dostarczenia mu rzeczy poprzez jej wydanie operatorowi publicznemu w postaci Poczty Polskiej S.A. lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie celem ich przesłania na wskazany  przez niego adres do doręczenia.

4.3. Wskazanie podmiotu uprawnionego do doręczenia rzeczy jak również ewentualnego adresu do doręczeń następuje na podstawie dyspozycji odpowiedniej zmiany w  treści Konta klienta.

4.4. Sprzedawca do oznaczonej Ceny nabycia rzeczy ruchomej przez Klienta może doliczyć Klientowi jedynie koszt dostarczenia rzeczy do Klienta. Warunkiem doliczenia Klientowi kosztu dostarczenia rzeczy jest poinformowanie go o tych kosztach w  przesłanym potwierdzenia warunków na jakich doszło do zawarcia Umowy, o których mowa w pkt. 3.4 Regulaminu.

4.5. W przypadku niewskazania adresu do doręczenia przez Klienta Sprzedawca powierzy rzecz uprawnionemu podmiotowi celem jej przesłania  na adres zamieszkania podany przez Klienta w toku przeprowadzonej rejestracji.

4.6. Wraz z wydaniem rzeczy Sprzedawca wydaje Klientowi dowód na okoliczność dokonanej transakcji w postaci paragonu lub na żądanie Klienta zgłoszone poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu znajdującym się na jego Koncie, fakturę VAT.

5. Płatność

5.1. Zapłata Ceny należnej Sprzedawcy z ewentualnym kosztem przesłania rzeczy może nastąpić poprzez przelew dokonany bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank Alior Bank PL 60249000050000452080108620 lub za pośrednictwem operatora płatności: DotPay S. A. świadczącego usługi płatnicze online. W przypadku płatności dokonywanej za pośrednictwem DotPay usługa przekazu pieniężnego odbywa się zgodnie z regulaminem tego operatora, z którym Klient winien się zapoznać.

5.2. Zapłata Ceny może zostać także dokonana przy odbiorze rzeczy poprzez  zapłatę sumy pieniężnej do rąk doręczyciela (Kuriera).

5.3. Wybór sposobu uiszczenia należnej Sprzedawcy Ceny należy do Klienta i jest wskazywany w treści oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy składanego za pośrednictwem Sieci internetowej, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu znajdującym się na jego Koncie.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Klient nabywający rzecz w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania mu przez doręczyciela przedmiotu sprzedaży. Oświadczenie woli Klient może złożyć poprzez jej przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego – w takim wypadku dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w placówce pocztowej.

6.2. Po złożeniu oświadczeniem woli o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu rzeczy Sprzedawcy, jeżeli rzecz ta została Klientowi wydana. Wydanie rzeczy winno nastąpić w terminie 14 dni. Jednoznaczne z wydaniem rzeczy Sprzedawcy jest nadanie przesyłki na jego adres za pośrednictwem operatora pocztowego. W takim wypadku dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki w placówce pocztowej.

6.3. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. W  szczególności  nie może on żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów opakowania, przygotowania i dostarczenia rzeczy do siedziby Sprzedawcy.

6.4. Wszelkie koszty poniesione przez Klienta w związku z obowiązkiem wydania rzeczy Sprzedawcy nie mogą przekraczać zwykłych kosztów obowiązujących w obrocie, a zwłaszcza kosztów wyższych aniżeli taryfy przyjęte przez operatorów publicznych świadczących usługi pocztowe lub podmiotów świadczących usługi kurierskie.

6.5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy poprzez wypełnienie rubryki formularza oznaczonej „anulowanie zamówienia” w każdym czasie – niezależnie od jej przyczyny – do chwili otrzymania potwierdzenia zawarcia i warunków Umowy o którym mowa w pkt. 3.6. Regulaminu.

6.6. Zaniechanie przez Klienta potwierdzenia zawarcia i warunków Umowy o którym mowa w pkt. 3.6. Regulaminu, polegające na braku jego akceptacji, oznacza odstąpienie od zawartej ze Sprzedawcą Umowy.

6.7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku obowiązku Sprzedawcy spełnienia świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonej przez niego Sprzedawcy ofercie  lub ściśle związanych z jego osobą, a zwłaszcza w przypadku zawarcia Umowy w sposób oznaczony w pkt. 3.1. zdanie drugie.

6.8. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności towaru z Umową.

7.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta zawierającego umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową gdy rzecz jest niezgodna z zawartą Umową. W szczególności wówczas gdy rzecz nie posiada właściwości o jakich zapewnił Sprzedawca Klienta oraz nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym rzeczy tego rodzaju opartych na zapewnieniach Sprzedawcy zamieszczonych na stronie internetowej działającej pod domeną: www.hasproearplugs.com

7.2. Klientowi z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują przeciwko Sprzedawcy roszczenia o doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z Umową przez jego nieodpłatną naprawę lub o wymianę rzeczy,

7.3. W przypadku niemożliwości doprowadzenia rzeczy do stanu zgodnego z Umową w odpowiednim czasie lub gdyby powodowało to znaczne niedogodności po stronie Klienta,  ma on prawo  żądać obniżenia Ceny lub od Umowy odstąpić. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach konsumenta, nie dotyczy to rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.4. Zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności rzeczy z umową może nastąpić za pośrednictwem sieci internetowej przy wykorzystaniu Konta Klienta lub poprzez jego wysłanie na adres: info@hasproearplugs.com lub telefonicznie po uzyskaniu połączenia z numerem: 17 7850250 lub 533 360 381

7.5. Do odstąpienia od Umowy odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy pkt. 6.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

8.1. Klient nabywający rzecz w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową w przypadku gdy rzecz nabyta posiada wady ma prawo do: odstąpienia od Umowy, wydania takiej samej rzeczy wolnej od wad lub obniżenia jej Ceny. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach konsumenta, nie dotyczy to rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.2.  Przez wady  należy rozumieć posiadanie przez rzecz: cechy zmniejszającą jej wartość lub użyteczność z uwagi na jej przeznaczenie wiadome stronom umowy, brak cech właściwości o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, obciążenie rzeczy prawami innej osoby, bądź przysługiwanie prawa własności do rzeczy inne osobie aniżeli Sprzedawca.

8.3. Zawiadomienie Sprzedawcy o wadach rzeczy może  nastąpić za pośrednictwem sieci internetowej przy wykorzystaniu Konta Klienta lub poprzez jego wysłanie na adres: info@hasproearplugs.com lub telefonicznie po uzyskaniu połączenia z numerem:17 7850250 lub 533 360 381

8.4. Do odstąpienia od Umowy odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy pkt. 6.

9. Gwarancja jakości.

9.1. Sprzedawca każdemu Klientowi gwarantuje, że rzecz będąca przedmiotem sprzedaży posiada właściwości oznaczone i podane do wiadomości w ofercie umieszczonej w sieci internetowej.

9.2. Klientowi w przypadku podanym w pkt. 9.1. przysługuje względem Sprzedawcy prawo do wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad.

9.3. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę Klientowi na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

9.4. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji jest dokument w postaci paragonu lub faktury VAT wystawione  przez Sprzedawcę Klientowi zgodnie  z pkt. 4.7. umowy.

9.5. Gwarancja udzielona Klientowi dokonującemu nabycia rzeczy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z Umową.

9.6. Gwarancja udzielona Klientowi dokonującemu nabycia rzeczy w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą nie wyłącza, nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

10. Postanowienia końcowe.

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nabywającym rzecz w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zostaje poddane Stałym Sądom Polubownym przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej  właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania Klienta.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, nabywającym rzecz w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwości ogólnej.

10.3. Zmiana treści Regulaminu dla swej ważności wymaga formy pisemnej i umieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy, a także poinformowania tych Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, którzy zawarli Umowę a nie dokonali odbioru rzeczy. Zmiana Regulaminu nie może powodować ograniczenia praw Klienta, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy a także praw związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

10.4. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy i każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy, którą to okoliczność każdorazowo potwierdza zaznaczeniem odpowiedniej rubryki w formularzu używanym do zawierania Umów ze Sprzedawcą.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o sprzedaży konsumenckiej